Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1.  Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Global Drivers Concept, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (met maatschappelijke zetel te Wingepark 7 B-3110 ROTSELAAR, KBO 0535 836 809 – hierna “Vias academy”) en de klant met betrekking tot de verkoop van producten en de levering van diensten door het Vias academy aan de klant.

1.2. Door een bestelling te plaatsen of een overeenkomst af te sluiten, erkent de klant deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden. Algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, zoals deze zouden kunnen voorkomen op bestellingen, correspondentie, of andere documenten die uitgaan van de klant, zelfs indien zij worden meegedeeld aan  Vias academy na contractsluiting en niet door Vias academy worden beantwoord, zijn niet van toepassing op de overeenkomst.

1.3. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en de offerte of het bevestigingsschrijven van Vias academy waarin een bestelbon wordt aanvaard, hebben de bepalingen van dit bevestigingsschrijven of van de offerte voorrang, gevolgd door de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

1.4. Deze overeenkomst bevat het geheel van de rechten en verplichtingen tussen de klant en Vias academy met betrekking tot de betrokken transactie. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst, worden als onbestaande beschouwd en vervangen door deze overeenkomst. 

 

2. Bestellingen en offertes

2.1. Alle offertes, daaronder inbegrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten van Vias academy zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden herroepen tot op het moment van contractsluiting.  De informatie omtrent de producten, diensten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

2.2. Wanneer de klant niet akkoord gaat met enige vermelding op het bevestigingsschrijven van Vias academy waarin een bestelbon wordt aanvaard, of met enige vermelding op een offerte die Vias academy aan de klant bezorgt, dient hij hiervan schriftelijk kennis te geven aan Vias academy binnen de 3 werkdagen na ontvangst van dit schrijven. Het verstrijken van deze periode zonder reactie van de klant impliceert bevestiging dat de meegedeelde gegevens in alle opzichten juist, volledig en precies zijn. 

2.3. Het afsluiten van een overeenkomst vereist noodzakelijkerwijs een door beide partijen ondertekend geschrift of een bevestiging van Vias academy per fax  of e-mail. 

 

3. Levering en risico

3.1. De leveringstermijnen zijn indicatief en worden slechts bij benadering opgegeven, zonder dat Vias academy evenwel het recht heeft om ten aanzien van consumenten eenzijdig de leveringstermijn te bepalen of te wijzigen.  Eventuele vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding of annulering van een bestelling door de klant die geen consument is. Vias academy heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

3.2. Als tijdstip van de levering en overdracht van risico m.b.t. de levering van producten, geldt het moment van overdracht van de goederen aan de klant in de bedrijfsgebouwen van Vias academy.  De klant dient zelf in te staan voor het laden, transport, lossen en de verzekering van de goederen. Indien Vias academy aanvaardt om tussen te komen bij vervoerders, verzekeraars of dergelijke wordt dit steeds geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening van de klant.  Behoudens andersluidend beding omvatten de opgegeven prijzen nooit het transport en de levering van goederen bij de klant. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Ook bij levering van diensten zullen verplaatsingskosten en andere kosten afzonderlijk worden vermeld. 

 

4. Prijzen en betaling

4.1. De prijzen die Vias academy aan de klant meedeelt zijn in Euro, exclusief BTW, heffingen, accijnzen en andere belastingen. 

4.2  De facturen van Vias academy zijn betaalbaar op de daarop vermelde vervaldag.  Bij gebrek aan dergelijke vermelding op de factuur, zijn zij betaalbaar te Brussel binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Vias academy behoudt zich het recht voor om geen betalingstermijnen toe te kennen of om betaling op voorhand te eisen.  Facturen die niet schriftelijk geprotesteerd zijn binnen de 8 dagen na de factuurdatum, zullen geacht worden door de klant zonder voorbehoud aanvaard te zijn.  Behoudens andere instructie door de klant, is het facturatieadres het adres van de klant zoals vermeld in de overeenkomst.

4.3.  Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan 10% per jaar evenals een forfaitaire schadevergoeding die partijen vastleggen op 15% van het openstaande factuurbedrag (inclusief BTW) met een minimum van 40 euro per factuur, onverminderd het recht van Vias academy om een hogere schadevergoeding te vorderen.  Consumenten hebben recht op een gelijkwaardige schadevergoeding in geval van niet-tijdige levering door Vias academy. 

4.4. Vias academy heeft het recht om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de klant op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de klant te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat Vias academy kan laten gelden. Consumenten hebben eveneens het recht om de recht in geval van niet-tijdige levering , zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van Vias academy de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij aangetekend schrijven, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

Niettegenstaande de risico-overdracht, blijft Vias academy eigenaar van alle geleverde goederen zolang de klant al zijn verplichtingen tegenover Vias academy niet heeft voldaan.  Dit houdt in dat de klant ondertussen niet het recht heeft deze goederen te verkopen of als garantie te geven aan derden.  Indien toch een verkoop gebeurd zou zijn, draagt de klant hierbij zijn schuldvordering op zijn afnemer over aan Vias academy ten belope van de nog door de klant aan Vias academy verschuldigde bedragen of zal de klant Vias academy betalen uit de verkoopprijs ontvangen van de betrokken afnemer. Bij niet betaling op de vervaldag, is Vias academy gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde zaken op kosten van de klant terug te halen.  De klant verbindt zich ertoe Vias academy of een door haar gemachtigde daartoe toegang te verlenen tot de plaats waar deze zaken zich bevinden.  Eventueel reeds betaalde voorschotten blijven Vias academy verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. 

 

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Alle intellectuele of aanverwante eigendomsrechten, naar huidig of toekomstig recht, in enig deel van de wereld, hetzij geregistreerd, niet-geregistreerd of in aanvraag, met betrekking tot de door Vias academy geleverde diensten, producten, zaken, adviezen, inclusief vervaardigde tekeningen en berekeningen, offertes, afgegeven brochures en consultancywerkzaamheden, berusten bij Vias academy. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vias academy is het de klant niet toegestaan hier over te beschikken, waaronder in dit verband wordt verstaan; te vermenigvuldigen, alsmede intern en externe openbaar te maken. 

6.2. Indien Vias academy werken uitvoert en goederen produceert volgens de specifieke instructies van de klant geschiedt dit onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant die Vias academy zal vrijwaren tegen alle eventuele aanspraken van derden.  De klant zal Vias academy in dergelijk geval dan ook vrijwaren tegen vorderingen ingesteld tegen Vias academy op grond van een inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of persoonlijkheidsrecht van derden.

 

7. Bezwaren en aansprakelijkheid

7.1. De klant verbindt zich ertoe om de geleverde diensten en goederen bij ontvangst te controleren op aantal en kwaliteit. Elke klacht met betrekking tot een levering moet per aangetekend schrijven gericht worden aan Vias academy ten laatste binnen de 8 dagen na de datum van levering. De garantieperiode voor verborgen gebreken inzake producten is beperkt tot 6 maanden na de levering.  De klant dient verborgen gebreken bij aangetekend schrijven te melden binnen een termijn van 8 dagen vanaf hun ontdekking.  In elk geval dient de klacht een gedetailleerde en limitatieve opsomming te bevatten van de gebreken.  Niet tijdig en/of niet schriftelijk per aangetekend schrijven protest heeft verval van recht tot gevolg.  Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.  In geen geval zullen klachten worden aanvaard zonder voorafgaandelijke integrale betaling van de prijs. 

7.2. Behalve in geval van opzettelijke fout en/of bedrog, sluit Vias academy alle aansprakelijkheid uit tot zover wettelijk toegelaten wat betreft indirecte, gevolg- en materiële en immateriële schade (zoals gederfde inkomsten en winsten, verlies van contracten, supplementaire kosten zoals o.a. advocatenkosten en erelonen…) hoe dan ook genaamd. 

7.3.  In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Vias academy beperkt tot de vervanging, binnen de normale leveringstermijnen, van het gedeelte van de levering dat het voorwerp uitmaakt van de klacht dan wel, naar keuze van Vias academy, tot de terugbetaling van het reeds daarvoor door de klant betaalde bedrag en kan zij nooit het bedrag van de tussenkomst van haar verzekeraar te boven gaan, voor zover wettelijk toegelaten. 

7.4. Indien de klant een consument is, heeft hij krachtens artikel 1649bis e.v. B.W. als consument wettelijke rechten. Conform deze bepalingen is elke levering van goederen aan consumenten onderworpen aan de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Gedurende deze periode verbindt Vias academy zich ertoe het defecte goed (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Vias academy behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.

 

8. Persoonsgegevens

Indien de klant in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens verstrekt aan Vias academy omtrent de klant of omtrent derden, bevestigt de klant dat hij gerechtigd zal zijn om de betrokken persoonsgegevens over te maken aan Vias academy voor de doeleinden van de uitvoering van de overeenkomst en dat hij desgevallend daartoe de nodige toestemmingen zal hebben bekomen van de betrokkenen.  Vias academy zal die persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden van de levering van de betrokken goederen en diensten, de uivoering van de overeenkomst en de verdere opvolging daarvan inclusief het eventueel beheer van betwistingen. Vias academy kan die gegevens overmaken aan derden, zoals consultants en leveranciers, waarop Vias academy een beroep doet voor de levering van haar goederen en diensten en die deze enkel voor die doeleinden kunnen gebruiken. De natuurlijke personen wiens gegevens verwerkt worden hebben en inzage-en correctierecht dat bij aangetekende brief aan Vias academy kan worden uitgeoefend.

 

9. Varia

9.1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling, zullen de klant en Vias academy een nieuwe bepaling onderhandelen die zo nauw mogelijk de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

9.2.  Het in gebreke blijven door Vias academy om haar rechten onder de overeenkomst af te dwingen zal niet als een afstand van deze rechten beschouwd worden noch in enige mate de rechten van de klant uitbreiden of wijzigen.

9.3. Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

9.4. Vias academy is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder bijvoorbeeld moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Vias academy zelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

9.5. Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.  Alle betwistingen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid  van de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel. Wanneer de klant een consument is, geldt evenwel artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek.

icone_newsletter Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Vias academy en abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief
* Wij geven jouw e-mailadres niet door aan derden en garanderen de vertrouwelijkheid van de door je verstrekte gegevens.